O kráse země i historie naší

Vítejte na nicotna.osoba.cz Michal Šedivý

Sbírka vlakové pošty

4. Enzymy

4. ENZYMY,PŘÍJEM A VÝDEJ LÁTEK BUŇKOU

 

ENZYMY

-          Biokatalizátory,bílkovinné povahy-globulární

-          Katalizují metabolické reakce

-          Jsou to specifické katalizátory metabolických reakcí

-          umožňují, usměrňují a dovolují řídit jejich rychlost

-          nitrobuněčné enzymy katalizují přeměnu jediné určité látky=substrát na výslednou sloučeninu=produkt

-          přeměna jednotlivých látek v buň. se uskutečňuje soubory reakcí,které na sebe navazují=METABOLICKÉ DRÁHY(produkt jedné reakce je substrátem pro reakci následující)

složení:

-          jednoduché proteiny

-          nebo obsahují v molekulách neproteinovou složku=KOFAKTOR(ionty některých kovů-Mg2+,K+,Fe2+,..)

          =KOENZYM(složitější org. mol.)

kompletní enzym=holoenzym-apoenzym(protein)

                                                     -koenzym

 

enzym.reakce: E + Sub. => ES(kompl.E+Sub.) => E + Produkt

  • aktivní centrum=místo, kde dochází k přeměně substrátu na produkt

(substrát do enzymu jako „klíč do zámku“)

 

-          vliv na aktivitu enzymů

§         pH prostředí

§         teplota

§         látky v okolním prostředí-inhibitory:snižují, aktivátory:zvyšují

 

regulační enzymy:alosterické enzymy-obsahují alosterické místo=>vážou se modulátory(po navázání ovlivní                                                  jeho aktivitu)        

                              enzymy aktivní a neaktivní-přeměna jedné formy ve druhou(pepsinogen=>pepsin)

 

TRANSPORT MOLEKUL PŘES MEMBRÁNU:

=CYTOZA

-          je to způsob příjmu nebo vylučování částic přes biomembránu

rozdělení podle směru:

-          endocytoza: dovntř bky

-          exocytoza: ven z bky

rozdělení podle přijímání:

1.        fagocytoza: jako by bka jedla-látka přijímá větší pevné částice

2.        pinocytoza: jako by bka pila-látka přijímá kapičky kapaliny

 

-          k rozložení potravy slouží: LYSOZOMY-váček obalený biomembránou a uvnitř jsou hydrolitické enzymy, trávení probíhá v sekundárním lysozomu (spojení potravní vakuoly s prim. lysozomem)

 

AUTOLÝZA-tráví se poškozená část vlasní bky=>rozloží ji (může dojít k samodestrukci bky)

 

TRANSPORT MALÝCH MOLEKUL A IONTU:

-          procházejí látky, které normálně nemohou procházet- díky bílkovin. přenašečům v membráně

dělení:

1.        aktivní transport=usnadněná difuze

-          probíhá bez spotřeby energie

-          ve směru koncentračního spádu (z místa s vyšší konc. do místa s nižší konc.)

-          princip: např. glukóza se naváže na bílkovin. přenašeč a ten ji vtahne dovnitř

 

2.        pasivní transport

-          za spotřeby energie (ATP)

-          může jít proti i po směru konc. Spádu (většinou proti konc. spádu- z místa s nižší konc. do místa s vyšší konc.)

-          vázán na bílkovin. přenašeče

 

 

-          2 základní principy

§                primární= iontové pumpy- sprostředkují ATPázy (enzym uvnitř bky)

-nejvýznamnější ATPázou: sodíko- draslíková pumpa (Na+/K+)

-2 K+ dovnitř a 3 Na+ ven

-za spotřeby ATP

-důležité pro udržení membránového potenciálu (Ca 2+ pumpa-  výskyt ve svalech)

 

 

§                sekundární

-souvisí  s primárním, bere energii z gradientu iontu (* na základě prim. transportu)

-transport 1. látky spojen s transportem 2. látky

-látka A se transportuje po konc. spádu a energie uvolněná při tomto transportu se využije na transport látky B proti konc. spádu

Symport- po směru

Antiport- proti směru

-důležité jsou iontové pumpy- přečerpávají např. hodně sodíku ven z bky

DIFUZE

-          děj, při kterém se částice látek v roztocích samovolně mísí

-          částice pronikají z míst s vyšší konc. do míst s nižší konc.= KONCENTRAČNÍ SPÁD

-          zastaví se po vyrovnání koncentrací

-          probíhá i když jsou 2 roztoky odděleny propustnou membránou (buněčná stěna)

OSMÓZA

-          zvláštní případ bun. trasportu je pronikání molekul vody membránou

-          prochází-li membránou látka-membrána je pro tuto látku  propustná

-          membrána propouštějící rozpouštědlo a obtížně propouštějící rozpuštěnou látku je polopropustná (obecně biomemb. jsou polopropustné)

 

-          Je to případ difuze, která probíhá tehdy, když jsou 2 roztoky o různé konc. odděleny polopropustnou membránou (cytopl. memb.)

-          Molekuly rozpouštědla vody pronikají přes polopropustnou membránu do konc. roztoku

-          Dochází k vyrovnání obou roztoků, ale mění se ojemy roztoků

 

IZOTONICKÉ PROSTŘEDÍ: je prosředí, které má stejnou osmotickou hodnotu (konc. látek) jako bka

-          Pokud dáme živ. nebo rostl. bku do izotonického prosředí bka zůstane stejná

 

HYPERTONICKÉ PROSTŘEDÍ: má vyšší osmotickou hodnotu, látky jsou koncentrovanější

-          Pokud dáme živ. bku do hypertonického prostředí, tak voda půjde z bky ven a bka se bude zmenšovat=PLAZMOLÝZA

 

HYPOTONICKÉ PROSTŘEDÍ: voda přechází do bky a buď dochází u rostl. b. ke zvýšení turgoru nebo až k PLAZMOPTÝZE (prasknutí)

 

Ø       Osmóza je hlavní mechanismus,který umožňuje vedení vody na krátkou vzdálenost

 

 

 
Made by: MICHAL ŠEDIVÝ studio Lísek 26 Postupice ANNO 2006