O kráse země i historie naší

Vítejte na nicotna.osoba.cz Michal Šedivý

Sbírka vlakové pošty

22. Karbonylové sloučeniny

 

22. Karbonylové sloučeniny

 


Karbonylové sloučeniny obsahují dvojvaznou karbonylovou skupinu , která jim udílí charakteristické vlastnosti.

Vzhledem k větší elektronegativitě kyslíku je karbonylová skupina; na uhlíkovém atomu je částečný kladný náboj, na kyslíkovém atomu částečný záporný náboj.

 


Toto elektronové rozdělení umožňuje jak nukleofilní tak

elektrofilní adice na karbonylu.

Kromě toho působí karbonylová skupina

na vodíkové atomy vázané na sousedícím atomu uhlíku (tzv. -uhlíkovém atomu) tak, že silně zvyšuje jejich kyselost a tím umožňuje i jejich snadné odštěpení působením bází.

Aldehydy mají ke karbonylové skupině vázaný uhlovodíkový zbytek a atom vodíku. Vyjímkou je formaldehyd, který má ke karbonylové skupině vázané dva atomy vodíku.

Ketony mají na karbonylové skupině dva uhlovodíkové zbytky; jsou méně reaktivní než aldehydy.

 


Aldehydy se snadno oxidují (Cu2+, CrO3) na karboxylové kyseliny, ketony nikoli. Redukcí poskytují aldehydy primární alkoholy a ketony sekundární alkoholy.

U aldehydů a ketonů existuje izomerie polohová a skupinová –především tautomerie (liší se polohou atomů vodíku a místem dvojné vazby –ketoforma a enolforma (viz. alkiny) –u těchto sloučenin jsou v rovnovážné směsi (ketoforma je stabilnější)).

Oxidace aldehydů účinkem Tollensova nebo Fehlingova činidla se užívá k jejich důkazu. V pozitivním případě se vyredukuje stříbrné zrcátko nebo červený oxid měďnatý.

Methylketony se jodem v alkalickém prostředí oxidují na karboxylové kyseliny a na žlutý krystalický jodoform. Podle vznikajícího produktu se tato reakce nazývá jodoformová.

RCOCH3 + 3 I2 + 4 NaOH RCOONa + CHI3 + 3 NaI + 3 H2O

methylketon sodná sůl jodoform

karbox. kys.

Jodoformová reakce se užívá k důkazu methylketonů a ethanolu. Ethanol se za daných podmínek oxiduje na acetaldehyd, který též dává pozitivní jodoformovou reakci. Methanol reaguje negativně.

Významnými reakcemi karbonylových sloučenin jsou nukleofilní adice některých kyslíkatých, dusíkatých a sirných sloučenin.

Formaldehyd, methanal CH2O je štiplavý plyn (všechny ostatní aldehydy jsou většinou kapaliny) s desinfekčními účinky, dobře rozpustný ve vodě. Jeho 40% vodný roztok se nazývá formalín. Formaldehyd se vyrábí katalytickou oxidací nebo dehydrogenací methanolu. Je surovinou pro výrobu řady plastů. Polymeruje na polyxymethylen.


příklady adičních reakcí acetaldehydu (chybí zde šikmé vazby)

CH3CHO CH3OH CH3CHOH CH3OH, H+; -H2O CH3CHOCH3

poloacetal OCH3 acetal OCH3

CH3CHO NH2OH CH3CHNHOH CH3CH=NOH + H2O

OH oxim

CH3CHO CH3CHO, OH- CH3CHCH2CHO CH3CH=CHCHO + H2O

aldol nenasycený alkohol

OH

CH3CHO CH3CH2MgI CH3CHCH2CH3 H2O CH3CHCH2CH3 + MgI(OH)

OMgI sekundární alkohol

OH

Acetaldehyd, ethanal CH3CHO je ostře páchnoucí, velmi těkavá kapalina, rychle polymerující na paraldehyd. Vyrábí se oxidací ethanolu, nižších alkanů, ethylenu nebo hydratací acetylenu. Slouží k výrobě kyseliny octové, 1-butanolu a dalších látek.

Benzaldehyd C6H5CHO (l) se vyrábí oxidací toluenu a je surovinou při syntézách aromatických sloučenin. Na vzduchu rychle oxiduje na kyselinu benzoovou.

Aceton, dimethylketon, propanon CH3COCH3 je kapalina o teplotě tání 56C, neomezeně mísitelná s vodou. Je výborným, ale jedovatým laboratorním i průmyslovým rozpouštědlem. Jeho páry se vzduchem po zapálení vybuchují. Vyrábí se oxidací 2-propanolu nebo spolu s fenolem z kumenu.

Cyklohexanon C6H10O (l) se získává společně s cyklohexanolem oxidací cyklohexanu. Vyrábějí se z něho, látky významné pro průmyslovou produkci syntetických vláken.

 

 

 

Posledni komentare
27.02.2008 08:25:23: dík máš to tady pěkně vypracované pomohlo mi to před písemkou všem doporučujismiley${1}
 
Made by: MICHAL ŠEDIVÝ studio Lísek 26 Postupice ANNO 2006